logo BMWill Professional Building Solutions

Algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden

Artikel 1: Verbintenissen en aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken

Om bindend te zijn voor onze firma moet elke bestelling op ons kantoor worden bevestigd.

De goederen en materialen worden verkocht en/of verhuurd in de staat waarin ze zich bevinden. De koper en/of huurder moet zelf nagaan of ze conform de voorschriften voor zijn specifieke situatie zijn. BV BMWill geeft geen enkele garantie op dit vlak.

Als de staat van de goederen om technische redenen (verpakking) niet bij ontvangst kan worden gecontroleerd, moet de koper eventuele klachten binnen vijf dagen na ontvangst schriftelijk meedelen, op een wijze die toelaat een datum te bepalen voor de klacht.

Wat betreft eventuele verborgen gebreken is BV BMWill geen enkele garantie verschuldigd als het gebrek niet was gekend.

Eventuele gebreken moeten altijd binnen vijf dagen na de vaststelling ervan schriftelijk worden meegedeeld.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de voorwaarden van de contractanten, tenzij een bijzondere overeenkomst werd gesloten.

Artikel 2: Leveringstermijn

De opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief. Niet-nagekomen leveringstermijnen kunnen geen aanleiding vormen voor annulering van de bestelling en geven geen recht op een schadevergoeding.

Artikel 3: Eigendomsoverdracht en risico-overdracht

De goederen blijven eigendom van BV BMWill totdat ze volledig zijn betaald. De risico's worden bij de afsluiting van het contract wel overgedragen aan de koper. BV BMWill behoudt zich tevens het recht voor om bij gebrek aan betaling op de vervaldag, de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is een schadevergoeding van 10% van de verkoop verschuldigd en kan het eventuele voorschot daarvoor worden ingehouden.

Artikel 4: Facturering, betaling en bijkomstigheden

Alle facturen moeten contant in euro's op de maatschappelijke zetel van BV BMWill betaald worden. Tenzij anders bepaald, zijn tussenpersonen en vertegenwoordigers niet gemachtigd om deze betalingen te innen. Voor elk bedrag dat op de vervaldag onbetaald is wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling 10% verwijlinterest aangerekend en wordt een boetebeding van 10% van het hoofdbedrag opgelegd, met een minimum van € 40,00. Bij niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldatum kan bovendien van rechtswege de betaling van alle andere facturen worden geëist, met inbegrip van niet-vervallen facturen.

Artikel 5: Garanties - financiële situatie van de klant

De klant moet gedurende de volledige duur van de contractuele relatie over voldoende krediet en garanties beschikken om te voldoen aan zijn verplichtingen.

Als het krediet van de koper niet meer voldoet, of bij eventuele gelijkgerechtigdheid (PGB, faillissement, liquidatie) kan BVBA BMWill de contractuele relatie beëindigen zonder schadevergoeding, ook in geval van gedeeltelijke uitvoering.

Artikel 6: Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

De contractuele relatie wordt geregeld volgens het Belgisch recht. Geschillen worden uitsluitend beslecht door de rechtbanken van LUIK.

Artikel 7: Bescherming van persoonsgegevens

BMWill leeft de regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens na. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met de contractuele relatie (levering, facturering, dossieropvolging). Ze worden bewaard zolang nodig is volgens de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Ze worden niet doorgegeven aan derden. U hebt het recht op toegang, correctie en verwijdering van uw gegevens en u kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking ervan. U hebt het recht om bij niet-naleving van de regelgeving een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten. Vragen in verband met deze problematiek kunnen worden gericht aan info@bmwill.com.